98 Touching But Cheap Employee Appreciation Gifts ๐ŸŽ
Giftpack Logo
Giftpack Logo
Giftpack Logo

98 Touching But Cheap Employee Appreciation Gifts ๐ŸŽ

Finding cheap employee appreciation gifts can be a struggle! Check out our list of 98 gift ideas and get remarkable deals for them with Giftpack.

Tim Kuo

Tim Kuo

Nov 11th 2023 โ€ข 24 min read

Black box filled with cheap employee appreciation gifts to uplift your team

We all know how important it is to show appreciation to our hardworking employees, but finding the perfect gift can sometimes be a challenge. That's why I've rounded up a selection of wallet-friendly options that are sure to make your team feel valued and appreciated. In this blog post, we'll explore a variety of cheap employee appreciation gifts that are as budget-friendly as they are meaningful. From personalized mugs to motivational desk accessories, there's something for everyone on your team.

When it comes to gifts for employee appreciation, it's not about the price tag, but the thought behind it. And that's exactly what we'll be focusing on in this blog post. I'll be sharing creative and cost-effective ideas that will have a big impact on your employees without breaking the bank.

So, whether you're a small business owner or a manager looking to reward your team, keep reading for some budget-friendly inspiration that will make your employees feel valued and appreciated. Trust me, you won't want to miss it!


How Recognizing Employees Contributes To Their Job Satisfaction

Employee recognition is a powerful tool that can significantly boost motivation and job satisfaction within an organization. When employees feel appreciated and valued for their contributions, they are more likely to be motivated to perform at their best and feel a sense of satisfaction in their work.

1. Increased Job Motivation

Recognition acts as a fuel for motivation by acknowledging an employee's hard work and achievements. When employees receive recognition, they feel a sense of accomplishment and pride in their work, which can inspire them to continue performing well. This recognition serves as a form of positive reinforcement, reinforcing the behaviors and actions that contribute to success.

2. Enhanced Job Satisfaction:

When employees are recognized for their efforts, it leads to increased job satisfaction. Feeling appreciated and valued creates a positive work environment where employees feel more connected to their colleagues and the organization as a whole. This sense of satisfaction can lead to higher levels of engagement, productivity, and loyalty.

3. Improved Morale and Team Dynamics:

Recognizing and appreciating employees can have a ripple effect on team dynamics. When employees feel valued, they are more likely to have a positive attitude, be engaged, and work collaboratively with their colleagues. This positive atmosphere can improve overall team morale, leading to a more cohesive and productive work environment.

4. Increased Retention:

Employee recognition plays a crucial role in retaining top talent. When employees feel appreciated, they are more likely to stay with the company, reducing turnover rates. By investing in inexpensive employee appreciation gifts, organizations can create a positive culture that fosters loyalty and encourages employees to stay long-term.

5. Boosted Productivity:

When employees feel recognized and appreciated, they are more motivated to perform at their best, leading to increased productivity. Recognition acts as a catalyst for individuals to go above and beyond, striving for excellence in their work. This increased productivity benefits both the employee and the organization, ultimately contributing to its success.

Recognizing and appreciating employees is a powerful tool that can significantly impact motivation and job satisfaction. By investing in inexpensive employee appreciation gifts, organizations can create a positive work environment that fosters engagement, loyalty, and productivity.

โ€ข Small Employee Appreciation Gifts โ€ข Inexpensive Employee Appreciation Gifts โ€ข Coworker Appreciation Gifts โ€ข Best Employee Appreciation Gifts โ€ข Corporate Appreciation Gifts โ€ข Personalized Employee Gifts โ€ข Employee Appreciation Gifts Under $20 โ€ข Employee Appreciation Gifts Under $5 โ€ข Employee Appreciation Gifts Under $15 โ€ข Custom Gifts For Employees โ€ข Thanksgiving Gifts For Employees โ€ข Best Holiday Gifts For Employees โ€ข Best Holiday Gifts For Remote Employees


Various Ways To Express Employee Appreciation

1. Personalized Notes of Appreciation: A Simple Gesture Goes a Long Way

Employee appreciation doesn't have to break the bank. Sometimes, a simple personalized note of appreciation can have a profound impact on an employee's morale. Take the time to write a heartfelt message expressing gratitude for their hard work and dedication. Acknowledge specific achievements or instances where their contributions made a difference. This thoughtful gesture shows that you value and appreciate their efforts, and can be a cost-effective way to boost employee satisfaction.

2. Recognition Programs: Highlighting and Celebrating Successes

Implementing a recognition program is another effective way to express employee appreciation. Create a system where employees can nominate their peers for outstanding performance or go above and beyond their duties. Recognize these achievements by publicly highlighting them in team meetings, newsletters, or social media platforms. This not only shows appreciation for the individual's efforts but also fosters a culture of recognition and motivation within the organization.

3. Flexible Scheduling: Empowering Employees to Find Work-Life Balance

Providing employees with flexible scheduling options is a non-monetary way to show appreciation for their hard work. Offering the flexibility to adjust work hours, telecommute, or take time off for personal obligations can greatly improve their work-life balance. This demonstrates that you trust and value their commitment while enabling them to better manage their responsibilities outside of work. By implementing flexible scheduling, you create an environment where employees feel appreciated and supported.

4. Professional Development Opportunities: Investing in Growth and Skills

Investing in your employees' professional development is a powerful way to express appreciation while fostering growth within the organization. Offering access to training, workshops, or online courses can help employees enhance their skills and knowledge. This not only benefits the individual but also contributes to their overall job satisfaction and future career prospects. By providing these opportunities, you demonstrate your commitment to their success and value their potential within the organization.

5. Employee Appreciation Events: Celebrating Together as a Team

Organizing employee appreciation events is a fun and engaging way to express gratitude and boost morale. These events can range from simple team lunches or happy hours to larger gatherings like company picnics or themed parties. By bringing employees together in a relaxed and celebratory setting, you create opportunities for them to bond, connect, and feel valued as part of the team. These events don't have to be extravagant or costly, as the focus is on creating a positive and enjoyable atmosphere.

6. Personalized Gifts: Thoughtful Tokens of Appreciation

While monetary rewards may not be feasible for every organization, personalized gifts can be a cost-effective alternative to express employee appreciation. These gifts can range from small, inexpensive items like customized mugs or keychains to more meaningful tokens such as personalized notebooks or desk accessories. The key is to choose items that align with their interests, hobbies, or preferences, showing that you value them as individuals. These thoughtful gifts not only serve as a tangible reminder of your appreciation but also promote a sense of belonging and connection within the workplace.

7. Opportunities for Collaboration and Feedback: Empowering Employees' Voices

Creating opportunities for collaboration and feedback is an essential aspect of employee appreciation. Encourage open communication and actively seek input from employees on various aspects of their work environment, processes, or projects. This demonstrates that their opinions and ideas are valued, and fosters a sense of ownership and empowerment. By involving employees in decision-making and actively listening to their feedback, you show appreciation for their expertise and dedication.

Expressing employee appreciation doesn't always require large financial investments. By incorporating these non-monetary gestures into your organizational culture, you can create a work environment where employees feel valued, motivated, and appreciated. Remember, it's the thought and effort behind these actions that truly make a difference in boosting employee morale and satisfaction.

โ€ข DIY Employee Appreciation Gifts โ€ข Bulk Employee Appreciation Gifts โ€ข Unique Employee Appreciation Gifts โ€ข Employee Recognition Gift Ideas โ€ข Staff Appreciation Diy Employee Appreciation Gifts โ€ข Remote Employee Appreciation Gifts โ€ข Employee Promotion Gifts โ€ข Funny Employee Appreciation Gifts


The Importance of Verbal Recognition

Imagine a workplace where employees feel valued, respected, and appreciated. A place where positivity and motivation thrive. This is the power of verbal recognition and praise in employee appreciation. By acknowledging and affirming the efforts and achievements of individuals, organizations can foster a culture of appreciation that not only boosts morale but also enhances productivity and engagement.

Verbal Recognition: A Catalyst for Motivation

Verbal recognition is the act of acknowledging an employee's efforts, achievements, or strengths through words. It is a simple yet powerful gesture that can have a profound impact on an individual's motivation and overall job satisfaction. When employees receive verbal recognition, it validates their hard work, skills, and contributions to the organization.

By expressing genuine appreciation through words, employers can create a positive feedback loop that drives employees to perform at their best. Verbal recognition serves as a motivational tool that encourages employees to continue excelling in their roles and fosters a sense of pride in their work.

The Ripple Effect on Workplace Culture

When verbal recognition and praise become ingrained in an organization's culture, the effects ripple throughout the workplace. Employees who feel appreciated are more likely to feel a sense of loyalty, commitment, and job satisfaction. This positive atmosphere not only boosts individual performance but also promotes collaboration, teamwork, and innovation.

Moreover, a culture of appreciation can also reduce employee turnover rates. When employees feel valued, they are more likely to stay loyal to the organization, resulting in cost savings for employers. This, in turn, creates a stable workforce that can lead to greater success and growth.

Implementing Verbal Recognition Strategies

To effectively implement verbal recognition strategies, employers should focus on the following:

1. Be Specific and Timely

When recognizing an employee's achievements, be specific about what they did well and why it matters. Additionally, timely recognition ensures that the impact is maximized and the employee feels valued in the moment.

2. Foster a Culture of Peer-to-Peer Recognition

Encourage employees to recognize and appreciate the efforts of their colleagues. This not only spreads positivity but also creates a sense of camaraderie and support within the team.

3. Make it Genuine

Sincerity is key when giving verbal recognition. Employees can easily detect insincere praise, which can undermine its impact. Ensure that your words are authentic and meaningful.

4. Public vs. Private Recognition

While public recognition can boost morale and inspire others, some employees may prefer private acknowledgement. Understand the individual preferences of your employees and tailor your recognition accordingly.

5. Use Multiple Channels

Verbal recognition doesn't have to be limited to face-to-face interactions. Utilize various channels such as team meetings, emails, or even a dedicated recognition platform to ensure that praise and appreciation are widely distributed.

Verbal recognition and praise play a crucial role in employee appreciation. They have the power to create a positive workplace culture that fosters motivation, engagement, and loyalty. By implementing effective verbal recognition strategies, employers can harness the potential of their workforce and create an environment where everyone feels appreciated and valued. So, let's start recognizing the superheroes in our organizations and watch the magic unfold!


Best Practices for Creating A Culture of Appreciation Within An Organization

Creating a culture of appreciation within an organization is vital for employee motivation, satisfaction, and overall success. Here are some best practices to help you foster a culture of appreciation within your team:

1. Foster a Positive Work Environment:

A positive work environment sets the foundation for appreciation to thrive. Encourage open communication, collaboration, and respect among team members. This creates a supportive atmosphere where employees feel valued and appreciated.

2. Lead by Example:

As a leader, it's crucial to lead by example and demonstrate appreciation regularly. Show gratitude for your team's hard work and achievements, and acknowledge their contributions openly. When employees see their leaders expressing appreciation, they are more likely to follow suit.

3. Celebrate Milestones and Achievements:

Recognize and celebrate both small and big milestones and achievements. This could include work anniversaries, project completions, or hitting targets. Take the time to acknowledge individual and team accomplishments, making employees feel valued and motivated to continue performing at their best.

4. Implement Peer-to-Peer Recognition:

Encourage a culture of appreciation among employees by implementing peer-to-peer recognition programs. This allows colleagues to appreciate and acknowledge each other's efforts. It not only boosts morale but also strengthens team dynamics and fosters a sense of camaraderie.

5. Provide Personalized Appreciation:

Recognize that each employee is unique and appreciate them accordingly. Tailor your gestures to their individual preferences and interests. This could mean giving personalized thank-you notes, small gifts, or organizing activities that align with their hobbies or interests. Personalized appreciation shows that you value and understand each employee as an individual.

6. Offer Professional Development Opportunities:

Investing in your employees' professional growth is a powerful form of appreciation. Provide opportunities for training, workshops, or mentorship programs. By helping your employees develop their skills, you show that you are invested in their success and value their contribution to the organization.

7. Create Opportunities for Feedback:

Open lines of communication are essential for building a culture of appreciation. Regularly seek feedback from your employees on what they appreciate and what could be improved. This not only helps you understand their needs better but also shows that you value their opinions and input.

8. Encourage Work-Life Balance:

Recognize that employees have lives outside of work. Encourage a healthy work-life balance by offering flexible schedules, remote work options, or additional time off. This demonstrates that you prioritize their well-being and value their personal lives.

9. Implement Employee Appreciation Events:

Organize employee appreciation events, such as team lunches, outings, or volunteer activities. These events provide an opportunity for employees to bond outside of work and feel appreciated in a social setting. They also create a positive and memorable experience that fosters a culture of appreciation.

10. Keep it Genuine and Consistent:

Lastly, authenticity is key. Be genuine in your appreciation efforts and ensure consistency. Appreciation should not be a one-time occurrence but an ongoing practice that becomes ingrained in the organizational culture.

By implementing these best practices, you can create a culture of appreciation that enhances employee engagement, satisfaction, and ultimately contributes to the success of your organization.


98 Touching But Cheapest Employee Appreciation Gifts ๐ŸŽ

Finding the most personalized and cheapest employee appreciation gifts can be a challenge, but fear not! I've compiled a list of 98 unique gift ideas that will leave a lasting impression and will show your employees that you care.

Each item comes with a description and an idea of who to gift the item to, an explanation of why they will love the gift, its average price, and a "love percentage" to help you gauge how much your employees will love you after receiving the gift!

From personalized items to experiences they'll never forget, there's something here for everyone.

The list gets better as you get further into it - let's dive in!

1. Customized Desk Plant

 • Best for: Office plant lovers
 • Why they'll cherish it: Adds life to their workspace
 • Average price: $15
 • Love percentage: 90%

2. Personalized Handwritten Thank You Note

 • Best for: Thoughtful individuals
 • Why they'll cherish it: A heartfelt message lasts
 • Average price: $5
 • Love percentage: 95%

3. Inspirational Quote Mousepad

 • Best for: Daily computer users
 • Why they'll cherish it: Motivation at their fingertips
 • Average price: $10
 • Love percentage: 85%

4. Wellness Subscription Box

 • Best for: Health-conscious employees
 • Why they'll cherish it: Encourages self-care
 • Average price: $30/month
 • Love percentage: 92%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿค—

Cheap employee appreciation gifts to be given to employees for the holidays


5. Artisanal Coffee Sampler

 • Best for: Coffee enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A taste of quality
 • Average price: $20
 • Love percentage: 88%

6. Personalized Leather Keychain

 • Best for: The practical and stylish
 • Why they'll cherish it: Adds a personal touch
 • Average price: $12
 • Love percentage: 91%

7. Homemade Treats Basket

 • Best for: Foodies
 • Why they'll cherish it: Homemade love in every bite
 • Average price: $25
 • Love percentage: 93%

8. Star Map of a Memorable Date

 • Best for: Nostalgic individuals
 • Why they'll cherish it: A reminder of special moments
 • Average price: $30
 • Love percentage: 89%

9. Professional Development Book

 • Best for: Those eager to learn
 • Why they'll cherish it: Knowledge is a valuable gift
 • Average price: $15
 • Love percentage: 87%

10. Subscription to a Language Learning App

 • Best for: Aspiring polyglots
 • Why they'll cherish it: Opens doors to new cultures
 • Average price: $20/month
 • Love percentage: 86%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

giftpack smart egift card for 350 brands for cheap employee appreciation gifts


11. Personalized Inspirational Wall Art

 • Best for: Office decorators
 • Why they'll cherish it: A daily dose of inspiration
 • Average price: $30
 • Love percentage: 94%

12. Office Mini Zen Garden

 • Best for: Stress relief seekers
 • Why they'll cherish it: Calming and therapeutic
 • Average price: $15
 • Love percentage: 83%

13. Customized Scented Candle

 • Best for: Relaxation enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Creates a soothing ambiance
 • Average price: $18
 • Love percentage: 88%

14. Puzzle or Brain Teaser

 • Best for: Puzzle aficionados
 • Why they'll cherish it: Stimulates the mind
 • Average price: $10
 • Love percentage: 85%

15. Virtual Cooking Class Voucher

 • Best for: Culinary explorers
 • Why they'll cherish it: Learning a new skill
 • Average price: $50
 • Love percentage: 92%

16. Customized Team T-Shirts

 • Best for: Team spirit enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Unites the team
 • Average price: $20
 • Love percentage: 91%

17. Handwritten Poetry Book

 • Best for: Literature lovers
 • Why they'll cherish it: A personal touch to their library
 • Average price: $25
 • Love percentage: 90%

18. Personalized Wooden Coasters

 • Best for: Home decorators
 • Why they'll cherish it: A touch of elegance
 • Average price: $12
 • Love percentage: 87%

19. Eco-Friendly Reusable Shopping Bags

 • Best for: Eco-conscious employees
 • Why they'll cherish it: Reduces plastic waste
 • Average price: $10
 • Love percentage: 93%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜Ž

giftpack io logo white background and black words for cheap employee appreciation gifts


20. Star Name Registry

 • Best for: Stargazers
 • Why they'll cherish it: A star named in their honor
 • Average price: $30
 • Love percentage: 89%

21. Plantable Greeting Cards

 • Best for: Environmentalists
 • Why they'll cherish it: Blooms into wildflowers
 • Average price: $8
 • Love percentage: 94%

22. Personalized Spotify Playlist

 • Best for: Music enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A custom-made soundtrack
 • Average price: Free
 • Love percentage: 96%

23. Desk Organizer Set

 • Best for: Organizational wizards
 • Why they'll cherish it: Tidier workspace
 • Average price: $20
 • Love percentage: 88%

24. Inspirational Desktop Wallpaper

 • Best for: Tech-savvy employees
 • Why they'll cherish it: Daily motivation on their screen
 • Average price: Free
 • Love percentage: 86%

25. Custom Bobblehead

 • Best for: Quirky and fun-loving colleagues
 • Why they'll cherish it: A unique desk ornament
 • Average price: $25
 • Love percentage: 82%

26. Personalized Photo Book

 • Best for: Memory keepers
 • Why they'll cherish it: Captures special moments
 • Average price: $35
 • Love percentage: 91%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

Cheap employee appreciation gifts to be given to employees for the holidays


27. Virtual Yoga or Meditation Class Pass

 • Best for: Wellness seekers
 • Why they'll cherish it: Promotes relaxation and health
 • Average price: $15/class
 • Love percentage: 90%

28. Office Mini Fridge

 • Best for: Snack enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Convenient access to treats
 • Average price: $50
 • Love percentage: 85%

29. Customized Phone Case

 • Best for: Tech-savvy individuals
 • Why they'll cherish it: Personalized protection
 • Average price: $20
 • Love percentage: 88%

30. Handmade Jewelry

 • Best for: Jewelry lovers
 • Why they'll cherish it: Unique and special
 • Average price: $30
 • Love percentage: 92%

31. Desk Game Set (mini pool, ping pong, etc.)

 • Best for: Game enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Fun breaks at work
 • Average price: $25
 • Love percentage: 87%

32. Custom Caricature Portrait

 • Best for: Those with a sense of humor
 • Why they'll cherish it: A unique keepsake
 • Average price: $35
 • Love percentage: 84%

33. Personalized Recipe Book

 • Best for: Cooking enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A collection of favorite recipes
 • Average price: $25
 • Love percentage: 89%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿค—

giftpack smart egift card for 350 brands for cheap employee appreciation gifts


34. Indoor Plant Care Kit

 • Best for: Budding botanists
 • Why they'll cherish it: Nurtures their green thumb
 • Average price: $20
 • Love percentage: 90%

35. Customized Star Map Poster

 • Best for: Night sky admirers
 • Why they'll cherish it: A snapshot of the stars
 • Average price: $25
 • Love percentage: 88%

36. Personalized Puzzle Photo

 • Best for: Puzzle lovers
 • Why they'll cherish it: Piece together a memory
 • Average price: $20
 • Love percentage: 93%

37. Mini Bookshelf for Desk

 • Best for: Bookworms
 • Why they'll cherish it: Display their favorite reads
 • Average price: $30
 • Love percentage: 91%

38. Retro Record Coasters

 • Best for: Music and vinyl enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A touch of nostalgia
 • Average price: $10
 • Love percentage: 87%

39. Customized Boba Tea Kit

 • Best for: Bubble tea aficionados
 • Why they'll cherish it: DIY boba adventures
 • Average price: $20
 • Love percentage: 92%

40. Wooden Brain Teaser Puzzle

 • Best for: Puzzle solvers
 • Why they'll cherish it: Mental exercise and fun
 • Average price: $15
 • Love percentage: 85%

41. Personalized Name Necklace

 • Best for: Fashion-forward employees
 • Why they'll cherish it: A stylish accessory
 • Average price: $25
 • Love percentage: 89%

42. Engraved Travel Mug

 • Best for: Coffee or tea on-the-go
 • Why they'll cherish it: Warm drinks anytime, anywhere
 • Average price: $20
 • Love percentage: 88%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿค—

giftpack io logo white background and black words for cheap employee appreciation gifts


43. Customized Bobblehead of Their Pet

 • Best for: Pet owners
 • Why they'll cherish it: A unique pet tribute
 • Average price: $40
 • Love percentage: 93%

44. Personalized Desk Nameplate

 • Best for: Office professionals
 • Why they'll cherish it: A touch of professionalism
 • Average price: $15
 • Love percentage: 86%

45. Floating Plant Globe

 • Best for: Home decor enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A mesmerizing display
 • Average price: $30
 • Love percentage: 90%

46. Personalized Inspirational Bracelet

 • Best for: Jewelry wearers
 • Why they'll cherish it: A daily reminder of strength
 • Average price: $20
 • Love percentage: 87%

47. Puzzle Globe

 • Best for: Travel lovers
 • Why they'll cherish it: A globe they can assemble
 • Average price: $25
 • Love percentage: 91%

48. Desk-Size Air Purifier

 • Best for: Health-conscious employees
 • Why they'll cherish it: A breath of fresh air
 • Average price: $40
 • Love percentage: 92%

49. Starry Sky Night Light

 • Best for: Dreamers
 • Why they'll cherish it: A calming bedtime view
 • Average price: $25
 • Love percentage: 89%

50. Customized Photo Puzzle

 • Best for: Puzzle and memory lovers
 • Why they'll cherish it: Piece together their favorite moments
 • Average price: $20
 • Love percentage: 94%

51. Mini Desktop Aquarium

 • Best for: Aquatic life enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Tranquility on their desk
 • Average price: $35
 • Love percentage: 88%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿค—

Cheap employee appreciation gifts to be given to employees for the holidays


52. Personalized Hand-Stamped Keychain

 • Best for: Keychain collectors
 • Why they'll cherish it: A unique keepsake
 • Average price: $12
 • Love percentage: 86%

53. Customized USB Drive

 • Best for: Tech-savvy employees
 • Why they'll cherish it: Personalized data storage
 • Average price: $15
 • Love percentage: 90%

54. Calligraphy Starter Kit

 • Best for: Creatives and hobbyists
 • Why they'll cherish it: Unlocking a new skill
 • Average price: $20
 • Love percentage: 91%

55. Handwritten Inspirational Quote Poster

 • Best for: Office decorators
 • Why they'll cherish it: Motivation on their wall
 • Average price: $15
 • Love percentage: 89%

56. Personalized Leather Bookmark

 • Best for: Avid readers
 • Why they'll cherish it: A stylish page saver
 • Average price: $10
 • Love percentage: 87%

57. Customized Desk Clock

 • Best for: Time-conscious colleagues
 • Why they'll cherish it: A stylish addition to their desk
 • Average price: $20
 • Love percentage: 85%

58. Origami Paper Kit

 • Best for: Origami enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A world of paper folding
 • Average price: $10
 • Love percentage: 92%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

giftpack smart egift card for 350 brands for cheap employee appreciation gifts


59. Personalized Recipe Box

 • Best for: Cooking and recipe lovers
 • Why they'll cherish it: Organize their culinary adventures
 • Average price: $20
 • Love percentage: 93%

60. Desk Mini Basketball Hoop

 • Best for: Sports lovers
 • Why they'll cherish it: Fun breaks at work
 • Average price: $15
 • Love percentage: 85%

61. Inspirational Daily Calendar

 • Best for: Daily inspiration seekers
 • Why they'll cherish it: A fresh quote every day
 • Average price: $10
 • Love percentage: 88%

62. Customized Wax Seal Stamp

 • Best for: Letter writers
 • Why they'll cherish it: Adds elegance to their correspondence
 • Average price: $25
 • Love percentage: 91%

63. Mini Paint by Numbers Kit

 • Best for: Art enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Unlock their inner artist
 • Average price: $15
 • Love percentage: 90%

64. Personalized Luggage Tag

 • Best for: Travelers
 • Why they'll cherish it: Easy identification and style
 • Average price: $10
 • Love percentage: 89%

65. Desk Mini Golf Set

 • Best for: Golf enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Tee time during breaks
 • Average price: $20
 • Love percentage: 87%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

giftpack io logo white background and black words for cheap employee appreciation gifts


66. Customized Inspirational Mug

 • Best for: Coffee or tea lovers
 • Why they'll cherish it: Start the day inspired
 • Average price: $12
 • Love percentage: 88%

67. Handmade Greeting Card Set

 • Best for: Thoughtful card senders
 • Why they'll cherish it: A personal touch to their messages
 • Average price: $15
 • Love percentage: 85%

68. Personalized Stainless Steel Straw Set

 • Best for: Eco-friendly employees
 • Why they'll cherish it: Reduces plastic waste
 • Average price: $10
 • Love percentage: 94%

69. Customized Phone Stand

 • Best for: Multitaskers
 • Why they'll cherish it: Hands-free convenience
 • Average price: $8
 • Love percentage: 91%

70. Wooden Jigsaw Puzzle

 • Best for: Puzzle enthusiasts
 • Why they'll cherish it: A relaxing brain teaser
 • Average price: $25
 • Love percentage: 89%

71. DIY Terrarium Kit

 • Best for: Nature lovers
 • Why they'll cherish it: Create a miniature garden
 • Average price: $20
 • Love percentage: 90%

72. Personalized Whiskey Glass

 • Best for: Whiskey or scotch enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Sip in style
 • Average price: $15
 • Love percentage: 92%

73. Customized Magnetic Poetry Set

 • Best for: Wordplay enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Creativity on the fridge
 • Average price: $10
 • Love percentage: 86%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

Cheap employee appreciation gifts to be given to employees for the holidays


74. Inspirational Quote Engraved Pen

 • Best for: Writers and note-takers
 • Why they'll cherish it: Uplifting messages with every stroke
 • Average price: $12
 • Love percentage: 87%

75. Personalized Desk Nameplate with Motivational Quote

 • Best for: Office professionals
 • Why they'll cherish it: A touch of inspiration
 • Average price: $18
 • Love percentage: 85%

76. Office Aromatherapy Diffuser

 • Best for: Stress relief seekers
 • Why they'll cherish it: A soothing workspace
 • Average price: $30
 • Love percentage: 90%

77. Customized Inspirational Puzzle

 • Best for: Puzzle and motivation lovers
 • Why they'll cherish it: Solving for inspiration
 • Average price: $20
 • Love percentage: 93%

78. Mini Desktop Water Fountain

 • Best for: Serenity seekers
 • Why they'll cherish it: The calming sound of water
 • Average price: $25
 • Love percentage: 88%

79. Personalized Desk Organizer

 • Best for: Neat and tidy coworkers
 • Why they'll cherish it: A clutter-free workspace
 • Average price: $20
 • Love percentage: 86%

80. Desk Punching Bag

 • Best for: Stress relief and fitness enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Mini workouts during breaks
 • Average price: $15
 • Love percentage: 89%

81. Personalized Bamboo Chopsticks

 • Best for: Food lovers
 • Why they'll cherish it: Eco-friendly dining
 • Average price: $10
 • Love percentage: 87%

82. Desk Hammock

 • Best for: Relaxation seekers
 • Why they'll cherish it: Mini relaxation station
 • Average price: $20
 • Love percentage: 88%

83. Customized Bluetooth Speaker

 • Best for: Music lovers
 • Why they'll cherish it: Personalized tunes on the go
 • Average price: $25
 • Love percentage: 92%

84. Stress-Relief Squeeze Toy Set

 • Best for: Stress-prone colleagues
 • Why they'll cherish it: Instant stress relief
 • Average price: $12
 • Love percentage: 90%

85. Customized Inspirational Journal

 • Best for: Writers and creatives
 • Why they'll cherish it: A personal space for ideas
 • Average price: $15
 • Love percentage: 91%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿค—

giftpack smart egift card for 350 brands for cheap employee appreciation gifts


86. Personalized Desk Plaque

 • Best for: Office professionals
 • Why they'll cherish it: A professional touch to their desk
 • Average price: $18
 • Love percentage: 89%

87. Engraved Desk Clock

 • Best for: Punctual colleagues
 • Why they'll cherish it: Elegant timekeeping
 • Average price: $20
 • Love percentage: 85%

88. Mini Bonsai Tree Kit

 • Best for: Zen garden enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Cultivate a miniature masterpiece
 • Average price: $25
 • Love percentage: 93%

89. Personalized Inspirational Calendar

 • Best for: Organized individuals
 • Why they'll cherish it: A year of motivation
 • Average price: $15
 • Love percentage: 90%

90. Office Zen Garden Kit

 • Best for: Stress relief seekers
 • Why they'll cherish it: Create a peaceful retreat
 • Average price: $20
 • Love percentage: 91%

91. Customized Bamboo Plant Marker Set

 • Best for: Gardeners
 • Why they'll cherish it: Personalized plant labels
 • Average price: $10
 • Love percentage: 87%

92. Personalized Glass Magnet Set

 • Best for: Fridge art enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Customized magnets
 • Average price: $12
 • Love percentage: 88%

93. Inspirational Quote Stickers

 • Best for: Creatives
 • Why they'll cherish it: Affirmations on the go
 • Average price: $8
 • Love percentage: 86%

94. Customized Tea Sampler Set

 • Best for: Tea connoisseurs
 • Why they'll cherish it: A journey through flavors
 • Average price: $15
 • Love percentage: 89%

Find the best deal on any of these cheap employee appreciation gifts with ease with Giftpack today ๐Ÿ˜„

giftpack io logo white background and black words for cheap employee appreciation gifts


95. Personalized Desk Nameplate with Motivational Message

 • Best for: Office professionals
 • Why they'll cherish it: An inspiring touch to their workspace
 • Average price: $18
 • Love percentage: 85%

96. Desk-Sized Sand Art

 • Best for: Art and relaxation enthusiasts
 • Why they'll cherish it: Create calming landscapes
 • Average price: $20
 • Love percentage: 90%

97. Customized Magnetic Poetry Kit

 • Best for: Wordsmiths
 • Why they'll cherish it: Endless creativity on the fridge
 • Average price: $10
 • Love percentage: 87%

98. Let them choose their own gift

 • Best for: Everyone
 • Why they'll cherish it: Personalized to their tastes
 • Average price: Varies
 • Love percentage: 100% (because it's their choice!)

As you can see, there's no need to break the bank to show your employees how much you appreciate them. With these 98 touching and inexpensive gift ideas, you can make a lasting impression and strengthen your team's morale.

Remember, it's the thought that counts, and these gifts are sure to make your employees feel valued and cared for. So go ahead and start spreading the love today!


Find Meaningful Corporate Gifts for Employees With Ease with Giftpack

Choosing the perfect gift for someone can be a daunting task. We all know that everyone has their own unique preferences and tastes, making it a challenge to find a gift that truly resonates with them. That's where Giftpack comes in.

Our driving force is to make corporate gifting a breeze, ensuring that every recipient cherishes their gift for years to come. How do we do this? Through our state-of-the-art AI algorithm, we create highly customized scenario swag box options that are tailored to the individual. Whether it's an employee, a customer, a VIP client, a friend, or a family member, we take into account their basic demographics, preferences, social media activity, and digital footprint to curate the most fitting gifts.

Global Delivery: Connecting the World, One Gift at a Time

One of the standout features of Giftpack is our global delivery service. No matter where you are in the world, we can deliver your personalized gifts right to your doorstep. We understand the importance of building meaningful connections across the globe, and our global delivery ensures that distance is never a barrier when it comes to showing appreciation.

A Vast Catalog of Gifts: Endless Possibilities at Your Fingertips

With over 3.5 million products in our catalog, and constantly expanding, we have an unparalleled selection of gifts to choose from. Whether you're looking for something practical, sentimental, or unique, we have it all. Our team of experts carefully curates the best gifts from local and global sources to ensure that there's something for everyone.

User-Friendly Platform: Making Gifting a Seamless Experience

We believe that the gifting process should be enjoyable and stress-free. That's why we've designed our platform to be extremely user-friendly. Navigating through our vast catalog, customizing your gift options, and placing an order is as easy as a few clicks. We want to make sure that you have a seamless gifting experience from start to finish.

Accessible and Achievable Personalized Gifting on a Large Scale

Personalized gifting shouldn't be limited to a select few. At Giftpack, we believe that everyone should have access to meaningful and customized gifts. That's why we've made personalized gifting accessible and achievable on a large scale. Whether you're gifting to a small team or a large organization, we have the resources and capabilities to deliver personalized gifts to each and every recipient.

Try Giftpack Today

Giftpack is revolutionizing the corporate gifting industry by simplifying the process and maximizing the impact of each gift. With our custom AI algorithm, global delivery service, vast catalog of gifts, user-friendly platform, and accessibility on a large scale, we're here to ensure that every gift is a memorable one.

Say goodbye to the stress of finding the perfect gift and let Giftpack take care of it all.

โ€ข Employee Appreciation Gifts Bulk โ€ข Employee Appreciation Day Gifts โ€ข Personalized Employee Appreciation Gifts โ€ข Employee Of The Month Gift Ideas โ€ข No-cost Employee Appreciation Ideas โ€ข Employee Motivation Gifts โ€ข Branded Employee Gifts โ€ข Employee Appreciation Box โ€ข Expensive Employee Appreciation Gifts โ€ข Gifts For Staff Appreciation


Make your gifting efficient and improve employee attrition rates with Giftpack AI

Visit our product page to unlock the power of personalized employee appreciation gifts.

Ask us anything about Corporate Gifting
Tim Kuo

Tim Kuo

Nov 11th 2023 โ€ข 24 min read

About Giftpack

Giftpack's AI-powered solution simplifies the corporate gifting process and amplifies the impact of personalized gifts. We're crafting memorable touchpoints by sending personalized gifts selected out of a curated pool of 3 million options with just one click. Our AI technology efficiently analyzes each recipient's social media, cultural background, and digital footprint to customize gift options at scale. We take care of generating, ordering, and shipping gifts worldwide. We're transforming the way people build authentic business relationships by sending smarter gifts faster with gifting CRM.

Sign up for our newsletter

Enter your email to receive the latest news and updates from Giftpack.

By clicking the subscribe button, I accept that I'll receive emails from the Giftpack Blog, and my data will be processed in accordance with Giftpack's Privacy Policy.